محصولات موتور ریلی

      موتورهای ریلی جهتبرقی نمودن دربهای کشویی مختلف استفاده می شوند و بصورت عمومی در وزنهای 800، 1200 و 1500 کیلوگرم تولید می شوند.

      عنوان :
      تعداد نمایش :