محصولات سوئیچ شبکه

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  سوئیچ شبکه غیر مدیریتی DES-1026GE دی لینک

  11,470,000 ریال

  سوئیچ شبکه G1105 P آی پی کام

  11,800,000 ریال

  سوئیچ شبکه 9 پورت آی پی کام مدل F1109P

  19,000,000 ریال

  سوئیچ شبکه 9 پورت آی پی کام مدل G1109P

  28,000,000 ریال

  سوئیچ شبکه 24پورت آی پی کام مدل F1024F

  13,100,000 ریال

  سوئیچ شبکه 24 پورت آی پی کام مدل G1024D

  22,200,000 ریال

  سوئیچ شبکه 8پورت آی پی کام مدل G1008

  7,550,000 ریال

  سوئیچ شبکه 9 پورت دی لینک مدل DES-1009P PLUS

  19,470,000 ریال

  سوئیچ شبکه 8 پورت دی لینک مدل DGS-1008P

  15,260,000 ریال
  15,560,000 ریال

  سوئیچ شبکه 16 پورت دی لینک مدل DES-F1016P/E

  36,840,000 ریال

  سوئیچ شبکه 9 پورت تندا مدل TEG1009P-EI

  24,740,000 ریال

  سوئیچ شبکه 5 پورت دی لینک مدل DES-105/E

  3,050,000 ریال
  3,150,000 ریال

  سوئیچ شبکه 5 پورت دی لینک مدل DGS-1005A/B

  3,390,000 ریال
  3,470,000 ریال

  سوئیچ شبکه 5 پورت دی لینک مدل DGS-1100-05/E

  8,800,000 ریال
  9,000,000 ریال

  سوئیچ شبکه 6 پورت دی لینک مدل DES-F1006P/E

  9,490,000 ریال
  9,900,000 ریال

  سوئیچ شبکه 5 پورت دی لینک مدل DGS-1005P/E

  12,110,000 ریال

  سوئیچ شبکه 9 پورت تندا مدل TEF1109P

  13,160,000 ریال

  سوییچ شبکه 18 پورت تندا مدل TEF1118P-16

  35,260,000 ریال

  سوئیچ شبکه 24 پورت تندا مدل TEF1024D

  9,470,000 ریال
  9,590,000 ریال

  سوئیچ شبکه 16 پورت تندا مدل S16

  5,160,000 ریال
  5,250,000 ریال

  سوئیچ شبکه 8 پورت تندا مدل S108

  2,000,000 ریال

  سوئیچ شبکه 5 پورت تندا مدل SG105

  3,290,000 ریال
  3,370,000 ریال

  سوئیچ شبکه 8 پورت تندا مدل SG108

  5,110,000 ریال

  سوئیچ شبکه 16 پورت تندا مدل TEF1016D

  7,990,000 ریال
  8,210,000 ریال

  سوئیچ شبکه 16 پورت تندا مدل TEG1016D

  15,170,000 ریال

  سوئیچ شبکه 24 پورت تندا مدل TEG1024G

  22,630,000 ریال

  سوئیچ شبکه 8 پورت دی لینک مدل DES-108/E

  3,740,000 ریال
  3,940,000 ریال

  سوئیچ شبکه 8 پورت دی لینک مدل DES-1008C/E

  2,250,000 ریال

  سوئیچ شبکه 16 پورت دی لینک مدل DES-1016A/E

  5,390,000 ریال
  5,530,000 ریال

  سوئیچ شبکه 16 پورت دی لینک مدل DES-1016D/E

  8,320,000 ریال
  8,620,000 ریال

  سوئیچ شبکه 24 پورت دی لینک مدل DES-1024R+/E

  9,990,000 ریال
  10,500,000 ریال

  سوئیچ شبکه 8 پورت دی لینک مدل DGS-1100-08/E

  10,000,000 ریال

  سوئیچ شبکه 28 پورت دی لینک مدل DGS-1210-28

  42,700,000 ریال
  43,160,000 ریال

  سوئیچ شبکه 8 پورت دی لینک مدل DGS-1008A/B

  5,190,000 ریال
  5,400,000 ریال

  سوئیچ شبکه 16 پورت دی لینک مدل DGS-1016D/E

  14,990,000 ریال
  15,050,000 ریال

  سوئیچ شبکه 24 پورت دی لینک مدل DGS-1024A/E

  17,200,000 ریال
  18,420,000 ریال

  سوئیچ شبکه 24 پورت دی لینک مدل DGS-1024D/E

  19,470,000 ریال
  19,970,000 ریال

  سوئیچ شبکه 5پورت تندا مدل S105

  1,580,000 ریال

  سوئیچ شبکه 5پورت تندا مدل TEF1005D

  2,950,000 ریال
  جدید

  سوئیچ شبکه 8 پورت دی لینک مدل DES-1008MP

  ناموجود
  جدید

  سوئیچ شبکه 5پورت تندا مدل TEG1005 D

  ناموجود

  سوئیچ شبکه 16پورت آی پی کام مدل G1016D

  ناموجود

  سوئیچ شبکه 10 پورت دی لینک مدل DES-F1010P/E

  ناموجود

  سوییچ شبکه 16 پورت تندا مدل TEG1116P-16

  ناموجود

  سوئیچ شبکه 5 پورت دی لینک مدل DES-1005A/E

  ناموجود

  سوئیچ شبکه 5 پورت دی لینک مدل DGS-105/E

  ناموجود

  سوئیچ شبکه 10 پورت تندا مدل TEF1110P

  ناموجود

  سوئیچ شبکه 5 پورت تندا مدل TEF1105P

  ناموجود