تنظیمات پلاک خوانی دوربین تیاندی

   اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮ وارد ﻣﻨﻮ دورﺑﯿﻦ مداربسته تیاندی ﺷﻮﯾﺪ.

    

    

    

   تنظیمات دوربین مداربسته پلاک خوان یک

    

   در ﻣﻨﻮ ﺑﺎز ﺷﺪه روی ﺗﺐ configuration ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده از ﻣﻨﻮی ﮐﻤﺒﻮ ﺑﺎﮐﺲ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ ، ﻣﻨﻮ  Audio Video Set روی گزینه  Image Setting  کلیک نموده و در ﺗﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮات را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

    

   نکته: Frame Rate را حتما در بالاترین حالت قرار دهید و از فرمت  VIDEO config H.264B استفاده و درنهایت تنظیمات را ذخیره نمائید.

    

   تنظیمات پلاک خوانی دوربین مداربسته تیاندی2

    

   در مرحله بعد روی گزینه Image Setting و در صفحه ایجاد شده روی تب  schedule کلیک نمایید.

   ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای روز و ﺷﺐ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  save آن را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

    

   ﻧﮑﺘﻪ :در ﺗﺐ  Schedule، اﺳﺎﻣﯽ  داﺧﻞ ﻣﻨﻮی ﮐﻤﺒﻮ ﺑﺎﮐﺲ Day و night، ﺻﺮﻓﺎ اﺳ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮐﺪام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

   ﯾﮏ و ، ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺘﺨﺎب و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺐ  Image آن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

    

   ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل : ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺐ در اﯾﻨﺠﺎ از اﺳﻢ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ outdoor اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

    

   ﻧﮑ ﯿﻠ : از ﺐ Day ای ﯿت روز و اﺳده د.

    

   تنظیمات پلاک خوانی دوربین مداربسته تیاندی یچهار

    

   در مرحله بعد وارد تب  Image Setting شوید، و از منو باز شده سمت راست، می‌توانید از طریق زیر منوی Exposure Set موارد مشخص شده از قبیل شاتر و Gain را با توجه به شرایط محیط تنظیم نمایید.

    

   تنظیمات دوربین مداربسته تیاندی چهارم

    

   در صورت نیاز وارد، وارد زیر منو  Back Light Set و HLC را روی ON قرار داده و آنرا تنظیم نمائید.

    

    

   تنظیمات دوربین مداربسته تیاندی چهارم

    

   در انتها بعد از انجام تنظیمات روز و شب به تب schedule باز گردید و پروفایل های تعریف شده برای روز و شب را انتخاب نموده و در نهایت آنرا ذخیره نمایید.

    

   تنظیمات دوربین مداربسته تیاندی ششم

    

   امیداوریم این محتوا در مورد کار با نرم افزار دوربین مداربسته تیاندی برای شما مفید و کاربردی بوده باشه yes

    

   جهت دانلود فایل پی دی اف (pdf) روی لینک زیر کلیک کنید.

    

   مدیر ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

   عنوان جزئیات خبر

   توسط ادمین تاریخ

   Text

   نظرات

    خلیل ارمشی خلیل ارمشی ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
   با تشکر مفید و کاربری بود پاسخ

   چقدر خوب شد قالب جدید1 روز قبل
   ها یره روزگار همینه یک روز مییی یه روز میای پاسخ
   چقدر خوب شد قالب جدید1 روز قبل
   ها یره روزگار همینه یک روز مییی یه روز

   پیام خود را بگذارید

   گفتگوی آنلاین
   شروع گفتگو
   خب ما در خدمتیم، چه سوالی دارید؟