محصولات کابل های رابط

  عنوان :
  تعداد نمایش :

  کابل شبکه 1 متری CAT6-SUNSET

  230,000 ریال

  کابل شبکه 0.5 متری -CAT6-SUNSET

  190,000 ریال

  کابل شبکه 0.3 متری -CAT6-SUNSET

  170,000 ریال

  کابل شبکه 20 متری -CAT6

  900,000 ریال

  کابل شبکه 10 متری - CAT6

  620,000 ریال

  کابل شبکه 5 متری -CAT6

  390,000 ریال

  کابل شبکه 1.5 متری -CAT6

  170,000 ریال

  کابل شبکه 1 متری - CAT6

  140,000 ریال

  کابل 20 متری VGA

  2,800,000 ریال

  کابل 15 متری VGA

  2,100,000 ریال

  کابل 10 متری VGA

  1,800,000 ریال

  کابل 5 متری VGA

  930,000 ریال

  کابل 3 متری VGA

  580,000 ریال

  کابل 1.5 متری VGA

  300,000 ریال

  کابل شبکه 30 متری -CAT5

  820,000 ریال

  کابل شبکه 20 متری -CAT5

  700,000 ریال

  کابل شبکه 10 متری تسکو- CAT5

  420,000 ریال

  کابل شبکه 5 متری CAT5

  270,000 ریال

  کابل شبکه 3 متری -CAT5

  220,000 ریال

  کابل شبکه 1.5 متری -تسکو CAT5

  140,000 ریال

  کابل شبکه 1 متری -CATS5

  110,000 ریال

  کابل 20 متری HDMI

  4,400,000 ریال

  کابل 15 متری HDMI

  2,750,000 ریال

  کابل 10 متری HDMI

  1,750,000 ریال

  کابل 5 متری HDMI

  820,000 ریال

  کابل 3 متری HDMI

  650,000 ریال

  کابل 1.5 متری HDMI

  380,000 ریال

  کابل افزایش طول 5 متری USB

  500,000 ریال