محصولات کابل های رابط

   عنوان :
   تعداد نمایش :

   کابل شبکه 20 متری -CAT6

   750,000 ریال

   کابل شبکه 10 متری - CAT6

   600,000 ریال

   کابل شبکه 5 متری -CAT6

   390,000 ریال

   کابل شبکه 1 متری - CAT6

   120,000 ریال

   کابل 20 متری VGA

   2,800,000 ریال

   کابل 15 متری VGA

   2,100,000 ریال

   کابل 10 متری VGA

   1,200,000 ریال

   کابل 5 متری VGA

   850,000 ریال

   کابل 3 متری VGA

   550,000 ریال

   کابل 1.5 متری VGA

   220,000 ریال

   کابل 20 متری HDMI

   3,200,000 ریال

   کابل 15 متری HDMI

   2,200,000 ریال

   کابل 10 متری HDMI

   1,400,000 ریال

   کابل 5 متری HDMI

   900,000 ریال

   کابل 3 متری HDMI

   550,000 ریال

   کابل 1.5 متری HDMI

   320,000 ریال

   کابل افزایش طول 5 متری USB

   500,000 ریال

   کابل شبکه 1 متری CAT6-SUNSET

   ناموجود

   کابل شبکه 1.5 متری -CAT6

   ناموجود

   کابل شبکه 30 متری -CAT5

   ناموجود

   کابل شبکه 20 متری -CAT5

   ناموجود

   کابل شبکه 5 متری CAT5

   ناموجود

   کابل شبکه 3 متری -CAT5

   ناموجود

   کابل شبکه 1 متری -CATS5

   ناموجود