محصولات کابل های رابط

   عنوان :
   تعداد نمایش :

   کابل شبکه 1 متری CAT6-SUNSET

   230,000 ریال

   کابل شبکه 0.5 متری -CAT6-SUNSET

   190,000 ریال

   کابل شبکه 0.3 متری -CAT6-SUNSET

   170,000 ریال

   کابل شبکه 20 متری -CAT6

   900,000 ریال

   کابل شبکه 10 متری - CAT6

   640,000 ریال

   کابل شبکه 5 متری -CAT6

   390,000 ریال

   کابل شبکه 1.5 متری -CAT6

   170,000 ریال

   کابل شبکه 1 متری - CAT6

   140,000 ریال

   کابل 20 متری VGA

   2,800,000 ریال

   کابل 15 متری VGA

   2,100,000 ریال

   کابل 10 متری VGA

   1,800,000 ریال

   کابل 5 متری VGA

   930,000 ریال

   کابل 3 متری VGA

   580,000 ریال

   کابل 1.5 متری VGA

   300,000 ریال

   کابل شبکه 30 متری -CAT5

   820,000 ریال

   کابل شبکه 20 متری -CAT5

   700,000 ریال

   کابل شبکه 10 متری تسکو- CAT5

   420,000 ریال

   کابل شبکه 5 متری CAT5

   270,000 ریال

   کابل شبکه 3 متری -CAT5

   220,000 ریال

   کابل شبکه 1.5 متری -تسکو CAT5

   140,000 ریال

   کابل شبکه 1 متری -CATS5

   110,000 ریال

   کابل 20 متری HDMI

   4,400,000 ریال

   کابل 15 متری HDMI

   2,750,000 ریال

   کابل 10 متری HDMI

   1,750,000 ریال

   کابل 5 متری HDMI

   820,000 ریال

   کابل 3 متری HDMI

   650,000 ریال

   کابل 1.5 متری HDMI

   380,000 ریال

   کابل افزایش طول 5 متری USB

   500,000 ریال